Uzmanlık

İşveren Mühendisliği

Istrich Enerji yenilenebilir enerji projelerinin yapımı esnasında yatırımcılara teknik danışmanlık ve İşveren Mühendisliği hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında,

Yüklenici firma seçimine dair yapılacak olan ihale için teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması ve aday yükleniciler tarafından sunulan tekliflerin değerlendirilmesi yapılır.

Yüklenici firma tarafından sunulan Proje’nin gözden geçirilerek tasarımın ilgili standart (TS-EN 62548) ve uluslararası iyi uygulamalar açısından optimize edilmesi adına sonuç ve görüşler İşveren’e Dizayn İnceleme Raporu sunulur.

Santral imalatında kullanılan panel, pano, konstrüksiyon vb. ana ürünlerin sahaya sevk edilmeden önce, üretim aşamasında ve saha tesliminde denetimleri yapılır.

Yüklenici’ye iş yerinin tesliminin ardından, projenin montaj süreci sırasında ISTRICH tarafından inşaatın TS-EN-62446 standardına göre denetlenmesi, önemli kilometre taşlarını doğrulanması, projenin proje takvimine ve üzerinde anlaşılan tasarım ve kalite kavramlarına uygun olarak ilerleyip ilerlemediğini belirlenmesi amacı ile gerekli sayıda Denetim personeli yerleştirilir. ISTRICH inşaat faaliyetlerini günlük olarak denetler ve yine günlük olarak İŞVEREN’e raporlar. İŞVEREN Kabulü tamamlanıncaya kadar ISTRICH denetçi ekibi sahadan ayrılmaz.

Krediveren Mühendisliği

Banka ve Finans Kuruluşlarına Teknik Danışmanlık Hizmetleri

Istrich Enerji Türkiye’de yerleşik ticari bankalara akredite olup, bankalar adına yatırım öncesi bilirkişi olarak projeleri değerlendirmekte ve yatırım esnasında sahada bir dizi test ve denetimler uygulayarak, yatırımın doğru ve istenilen koşullarda devam ettiğini ilgili kuruluşlara raporlamaktadır. Yatırımların tamamlanmasının ardından bir işletmeye alma ve kabul raporu hazırlanmakta, bu rapor yine bankalar ile paylaşılmaktadır.

Ön Değerleme Raporları Hazırlanması

Kurulum Aşamalarında İlerleme Raporları Hazırlanması

Santral İşletmeye Alma ve Kabul Raporu Hazırlanması

Test, Denetim ve TS-EN 62446 Sertifikasyon Hizmetleri

Istrich Enerji Solar Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri (GES) için sahada test ve denetim hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıda listelendirilmiştir:

Saha ziyaretlerinin yapılması ve sahanın teknik değerlendirilmesi

Yapılan imalatın onaylı projeye uygunluğunun denetimi,

Termin programına uyumluluk kontrolü,

GES yapımına ilişkin elektriksel ve mekaniksel işlerin temel kontrolü,

Genel sistem kontrolü,

Tüm tesiste El termal kameraları ve yüksek çözünürlüklü Termal Drone’lar ile Kızılötesi (IR) tesiste yer alan tüm PV Modüller için kvamera testleri gerçekleştirilir. Hatalı olduğu tespit edilen paneller, hatalarına göre sınıflandırılıp (hotspot, bağlantı hatası, panel içi dizi hataları ve diğerleri) ve İşveren’e rapor halinde sunulması,

El Termali ile GES Panosu, İnverter ve tüm bağlantı noktaları ayrıca incelenir, termografik aşırı ısınma tespit edilen alanlardaki hatalar belirlenerek İşveren’e raporlanması,

%100 olarak yalıtım direnci ölçümleri yapılması,

Sistem güvenliği ve performans izleme denetimleri,

Sistemde olası hataların belirlenmesi ve çözüm için önerilerin sunulması,

Tesiste bağlı olan her bir string özelinde (%100) Akım/Gerilim (IV) eğrilerinin ölçümü,

Ürün sertifikalarının ve garanti koşullarının kontrolü,

TS-EN (IEC) 62446 Sertifikasyon

Proje Geliştirme

Istrich Enerji, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri verdiği müşterilerinin talepleri doğrultusunda, Türkiye sınırları içerisinde Yenilenebilir Enerji Projeleri geliştirmekte olup, bu hususta verilen çalışmalar çoğunlukla Güneş Enerjisi Santralleri, Hidroelektrik Santraller, Biyogaz Santralleri ve Rüzgar Santrallerinden oluşmaktadır.

Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Yatırımcılar adına banka ve finans kuruluşlarına sunulmak üzere, İngilizce ve Türkçe olarak detaylı fizibilite raporları Istrich Enerji tarafından hazırlanmaktadır. Bu raporlarda enerji üretim simülasyonlarından, santral yatırım ve işletme bütçelemesine, projenin inşa edileceği saha koşullarından üretim koşullarını etkileyen tüm faktörlere kadar oldukça titiz ve kapsamlı bir çalışma yapılmakta, NPV ve IRR analizleri yapılmakta, projeler için detay SWOT, PESTEL, LCOE vb. analizleri hazırlanarak Yatırımcı’nın yatırıma başlamadan önce gerekli tüm bilgiye haiz olması amaçlanmaktadır.

Tüm Kaynak Tiplerinde Hibrit Tesis Lisanslama Süreçlerine İlişkin İzin Süreçleri Yönetimi

Istrich Enerji yatırımcı adına Enerji Santrallerine yardımcı kaynak olarak kurulması planlanan GES Projelerinde ilgili mevzuatlara göre gereken tüm izin ve yasal süreçlerini sizin adınıza takip edip, gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Istrich Enerji tarafından hizmetleri sunulan izin kalemleri aşağıda listelenmiştir.

Halihazır harita alımı,

Jeolojik ve jeofizik etütlerin yapılması,

İmar planları hazırlanması ve takibi,

Kamulaştırma hizmetleri,

Hazine arazileri üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi,

ÇED sürecinin yönetilmesi,

Kurulacak GES için 3D yerleşim planlarının hazırlanması, farklı alternatifte üretim simülasyonlarının yapılması, mevcut santral ile entegre çalışacak güneş enerji santrali için uygun alanlar dikkate alınarak optimum kurulu güç tespiti ve idareye sunulacak fizibilite raporunun hazırlanması,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na birleşik yenilenebilir enerji tesisleri için başvurunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.